top of page

Hozzájáruló nyilatkozat és általános használati feltételek

Általános használati feltételek - www.mentalife.hu


Ezen honlap és/vagy a rendelkezésre bocsátott fájlok letöltésével a használó elfogadja a következő használati feltételeket:

1.  Szellemi javakkal kapcsolatos jogok:

A honlap teljes tartalma, valamennyi szöveg, képanyag, grafikon és logo, ill. egyéb erről a szerverről letölthető adat szerzői jog- és márkavédelem alatt áll.

2.  Megengedett használat:

A weboldal és a letöltések kizárólag magán célú, nem kereskedelmi használata engedélyezett. Más, ezzel ellentétes használat, különösen reklám, ipari célok, sokszorosítás vagy terjesztés tilos, ilyen célú és jellegű használat kizárólag a MentaLife előzetes írásos beleegyezésével történhet (info[kukac]mentalife.hu).

3. Felelősség:

Nem vállalunk felelősséget a weboldalon található információk aktualitásáért, és teljességéért. Nem vállalunk felelősséget továbbá a sajtó hibákért, és az ebből adódó hibás megjelenítésért. Az ezen az oldalon kínált szolgáltatások esetében fenntartjuk a változtatás jogát.

A rendelkezésre álló fájlok letöltése a használó egyéni felelőssége. Kizárt bármely felelősség a használat által okozott közvetlen vagy közvetett károk esetén. Ugyanez vonatkozik az adatvesztésre és az elmaradt haszonra is.

4. Linkek:

A honlapunkon megjelenő idegen Internet oldalak tartalmáért nem vállalunk felelősséget, ezek csupán információkkal szolgálnak a látogatónak. Cégünk nincs befolyással ezen honlapok tartalmára, ez nem része internetes bemutatónknak.
 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok felhasználásához és elektronikus kezeléséhez

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja a MentaLife ügyfeleinek tájékoztatása a MentaLife által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elvekről és szabályokról. i) Személyes adatait kizárólag szolgáltatásaink támogatása célból kezeljük. Az adatkezelésnek minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően, az adatok felvételének és kezelésének tisztességes és törvényes betartása mellett. ii) Csak olyan személyes adatot kérünk, amely a terápiás cél megvalósulásához elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. iii) A személyes adatait mindaddig a gdpr szabályozásnak megfelelően kezeljük és őrizzük, amíg a MentaLife-nál szolgáltatást vesz igénybe. A terápia lezárását követően adatait 5 évig jelszóval védve tároljuk, majd azt követően megsemmisítjük. iv) Amennyiben adatai változnak, kérjük jelezze azt a MentaLife dolgozóinál, hogy adatbázisunkban megfelelően frissíthessük azt. v) Adatait a MentaLife felhasználja ügyfélelégedettségi felméréshez.

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: MentaLife (továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő címe: 1173 Budapest, Csengőd utca 23. Az adatkezelő elérhetőségei: email: tel: +36 (30) 885 48 15 honlap: www.mentalife.hu Az adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Adatkezeléssel érintettek köre: MentaLife ügyfelei

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A MentaLife ügyfelei a regisztráció során hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: tájékoztató elküldése emailben és kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

 

2. AZ ELEKTRONIKUSAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

Ügyfeleink önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatják meg önkéntes alapon a MentaLife regisztrációs űrlap kitöltésekor:

  • Ügyfél neve – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás

  • Születési dátuma – cél: azonosítás, megfelelő terápiás állátás

  • Lakcím – cél: kapcsolatfelvétel

  • E-mail cím - cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás nyújtása, időpont egyeztetés

  • Telefonszám”– cél: kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés telefonon

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

MentaLife Központ terapeutái és dolgozói (1173 Budapest, Csengőd utca 23.) Adószám: 26092474-1-42

 

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

 

5. AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg:


Tájékoztatáshoz való jog
Az Ön számára a MentaLife Központ az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.


Hozzáféréshez való jog
Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.


Adatok helyesbítéséhez való jog
Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.


Törléshez való jog 
Ön bármikor kérheti adatai törlését.


Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.


Adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.


Tiltakozáshoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.


6.    JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli

Google Analytics és Cookie-k (sütik) kezelése

Amikor Ön a mentalife.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

A mentalife.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .

bottom of page